Det europæiske år for færdigheder: Kommissionen når til politisk enighed

Europa-Kommissionen har budt den nylige politiske aftale om det europæiske år for færdigheder 2023 velkommen. Aftalen blev indgået af Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd, og baner vejen for en etårig fejring af kompetenceudvikling og læring i hele Europa.

Det europæiske år for færdigheder 2023 er et centralt initiativ i Europa-Kommissionens dagsorden for færdigheder i Europa. Efter kommissionsformand Ursula von der Leyens meddelelse i sin tale om Unionens tilstand 2022 forelagde Kommissionen sit forslag i oktober sidste år. Formålet med initiativet er at øge bevidstheden om betydningen af færdigheder og fremme udviklingen af færdigheder på tværs af alle sektorer og niveauer i samfundet. Initiativet har også til formål at tilskynde investeringer i udvikling af færdigheder og fremme anerkendelsen af færdigheder og kvalifikationer i hele Europa.

Kommissionen har fremhævet betydningen af kompetenceudvikling som drivkraft for økonomisk vækst og sikring af social samhørighed. Covid-19-pandemien har understreget behovet for, at enkeltpersoner er i stand til at tilpasse sig skiftende omstændigheder og tilegne sig nye færdigheder gennem hele livet. Det europæiske år for færdigheder 2023 vil derfor spille en afgørende rolle med hensyn til at fremme livslang læring og kompetenceudvikling i hele Europa.

Kommissionens forslag indeholder 4 hovedmål, som det europæiske år for færdigheder vil forfølge:

  • Fremme en mere effektiv investering i uddannelse og opkvalificering for at maksimere den europæiske arbejdsstyrkes potentiale og hjælpe folk med overgange fra et job til et andet.
  • Sikre, at kvalifikationerne er relevante for arbejdsmarkedets behov, ved at samarbejde med arbejdsmarkedets parter og virksomhederne.
  • Finde muligheder mellem borgeres forhåbninger og færdigheder med muligheder på arbejdsmarkedet.
  • Tiltrække personer fra tredjelande med de færdigheder, som EU har brug for.

Program for initiativer, aktiviteter og festival

Året vil blive fejret med en festival for det europæiske år for færdigheder den 9. maj 2023 — på Europadagen. Festivalen vil forbinde færdighedsrelaterede aktiviteter, der finder sted sideløbende i hele Europa. Færdighedsåret løber indtil maj 2024, og mange tiltag og initiativer vil blive iværksat og fremmet. Europa-Kommissionen har sat en række centrale mål for initiativet, herunder at fremme udviklingen af digitale færdigheder, støtte anerkendelsen af uformel læring og tilskynde investeringer i udvikling af færdigheder.

Europa-Kommissionen har også fremhævet arbejdsgivernes rolle med hensyn til at fremme udviklingen af færdigheder. Kommissionen har opfordret arbejdsgiverne til at investere i deres ansattes færdigheder og fremme en læringskultur i deres organisationer.

Det europæiske år for færdigheder 2023 vil også fokusere på at fremme anerkendelsen af færdigheder og kvalifikationer i hele Europa. Initiativet har til formål at sikre, at europæerne kan få deres færdigheder og kvalifikationer anerkendt i hele Europa og dermed fremme mobilitet og beskæftigelsesparathed i hele EU. I den forbindelse falder den europæiske pris for digitale færdigheder 2023 også ind under denne logik: formålet er at belønne projekter og initiativer, der bidrager til at bygge bro over den digitale kløft. Ansøgningerne er åbne endnu og lukker d. 8/4 202, og vinderne vil blive offentliggjort i juni.

Blandt de vigtigste initiativer vil Kommissionen lancere et akademi for IT-færdigheder, der har til formål at øge antallet af fagfolk, der er uddannet i cybersikkerhed, for at mindske den voksende mangel på cybertalenter. Akademiet vil samle eksisterende initiativer til at lukke cyberfærdighedskløften og imødekomme behovene på arbejdsmarkedet for cybersikkerhed.

Europa-Kommissionen har understreget betydningen af samarbejde om at fremme udviklingen af færdigheder. Kommissionen har opfordret alle interessenter, herunder regeringer, arbejdsgivere, uddannelsesudbydere og civilsamfundsorganisationer, til at samarbejde om at fremme udviklingen af færdigheder i hele Europa. Kommissionen har også fremhævet betydningen af at inddrage enkeltpersoner i initiativet og har opfordret enkeltpersoner til at tage ejerskab over deres egen læring og udvikling af færdigheder. Derfor vil der blive vedtaget en række nye EU-forslag for at understøtte den igangværende indsats og yderligere fremme udviklingen af færdigheder i medlemsstaterne.

Næste skridt

Kommissionen har opfordret alle interessenter til at samarbejde om at fremme udviklingen af færdigheder i hele Europa og har understreget betydningen af at inddrage enkeltpersoner i initiativet. Det fulde aktivitetsprogram. Yderligere oplysninger kan findes på det websteddet for det europæiske år.

Den politiske enighed, som Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er nået frem til, skal nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet. For at sikre koordineringen af det europæiske års aktiviteter på nationalt plan, opfordrede Kommissionen medlemsstaterne til at udpege en national koordinator.

 


EU funded project