Digital kompetenceramme for borgere (DigComp)

Læs mere om DigComp, JRCs europæiske digitale kompetenceramme, som er et redskab til at forbedre borgeres digitale kompetencer.

Den europæiske digitale kompetenceramme for borgere, også kendt som DigComp, er et redskab til at forbedre de europæiske borgeres digitale kompetencer og understøtter nationale rammer og strategier for digitale færdigheder.

DigComp, der blev offentliggjort første gang i 2013, er blevet det vigtigste referencepunkt for en række initiativer, der har til formål at styrke den digitale kompetence på EU-plan eller nationalt plan. Siden da er rammens anden udgave, DigComp 2.0, blevet ajourført for at indarbejde et nyt ordforråd og homogene deskriptorer. DigComp, der er udviklet af Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter (JRC), blev udarbejdet som et videnskabeligt projekt baseret på høring og feedback fra en række interessenter og politiske beslutningstagere fra uddannelse og erhvervslivet. Projektet kom fra GD for Uddannelse og Kultur og blev videreudviklet på vegne af GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion.

DigComp spiller en central rolle med hensyn til at nå de ambitiøse EU-mål, der er fastsat i det digitale årti og kompas, med hensyn til digital opkvalificering af hele befolkningen — 80% af EU-borgerne skal have grundlæggende digitale færdigheder inden 2030.

DigComp's struktur

DigComp skitserer flere kompetenceområder, herunder: informations- og datakendskab, kommunikation og samarbejde, skabelse af digitalt indhold, sikkerhed og problemløsning. Siden DigComp blev lanceret, har det opfyldt en række formål for politiske beslutningstagere, nationale regeringer og lokale og regionale forvaltninger, idet det har givet input til de foranstaltninger, der er iværksat i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse og livslang læring.

Rammen anvendes til at støtte udformningen af politikker, der støtter kapacitetsopbygning, når det drejer sig om digitale kompetencer, og i forbindelse med planlægningen af uddannelsesinitiativer, der har til formål at forbedre digitale færdigheder for specifikke målgrupper. DigComp indeholder også et fælles sprog for, hvordan man identificerer og beskriver de vigtigste områder inden for digital kompetence, og giver således en fælles reference på europæisk plan.

DigComp 2.1: en fornyet DigComp

På grundlag af den referencekonceptuelle model, der blev offentliggjort i DigComp 2.0, blev der i 2018 offentliggjort DigComp 2.1 en videreudvikling af rammen. Denne ajourføring indeholdt otte færdighedsniveauer og eksempler på anvendelse på lærings- og beskæftigelsesområdet. Fokus for denne nye udvikling er at udvide de oprindelige tre færdighedsniveauer til en mere finpudset otte-niveaubeskrivelse og give eksempler på anvendelse af disse niveauer. Formålet er at støtte interessenterne i den videre gennemførelse af DigComp. 

De otte færdighedsniveauer er defineret ved hjælp af læringsresultater (ved hjælp af aktionsverbs) og inspireret af strukturen og terminologien i den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF). Hver niveaubeskrivelse indeholder viden, færdigheder og holdninger og udgør en stigning i borgernes tilegnelse af kompetencen i henhold til dens kognitive udfordring, kompleksiteten af de opgaver, de kan håndtere, og deres autonomi i forbindelse med udførelsen af opgaven.

 

Ajourføring af DigComp 2.2: mere end 250 nye eksempler på viden og færdigheder

Den 22. marts 2022 offentliggjorde FFC en ny stor opdatering af DigComp. Denne nye ambitiøse opdatering (DigComp 2.2) giver mere end 250 nye eksempler på viden, færdigheder og holdninger, der skal hjælpe de europæiske borgere med selvevaluering, identificering af uddannelsestilbud og jobsøgning. 

Den nye ajourføring har til formål at inddrage borgerne trygt og sikkert i digitale teknologier under hensyntagen til fremspirende teknologier såsom kunstig intelligens (AI), tingenes internet (IoT), dataficering eller nye fænomener som følge af pandemikrisen, som har ført til behovet for nye og øgede krav til digitale kompetencer for borgere og arbejdstagere.

Den nye publikation giver også et øjebliksbillede af det eksisterende referencemateriale for DigComp, der konsoliderer tidligere offentliggjorte publikationer og referencer. Du kan læse mere om arbejdet og dykke nærmere ned i publikationen her. 

EU funded project